Huisregels


 1. Iedereen houdt zich aan het dagprogramma.  

 1. Deelnemers die naar school gaan, gaan zelfstandig op de fiets. Na schooltijd gaan zij eerst naar de dagbesteding.

 1. Het geluid van radio, tv, etc. mag niet zo hard staan dat andere bewoners hier last van hebben. Wordt hieraan niet voldaan, dan volgt een waarschuwing, bij de 2e waarschuwing wordt de geluidsinstallatie van de kamer verwijderd.

 1. Iedereen houd zijn eigen kamer schoon. De gezamenlijke ruimtes moeten door alle bewoners worden bijgehouden.

 1. Een ieder zorgt er voor dat alles wat hij heeft gebruikt ook weer opgeruimd wordt. Bv. Als je hebt gegeten dan zet je je bord in de keuken etc.

 1. Elke deelnemer is verplicht elke dag te douchen.

 1. Er word geen onaangekondigd bezoek ontvangen. Alle bezoekers dienen van te voren aangemeld te worden bij een van de begeleiders.

 1. Lichamelijk contact onderling is niet toegestaan (stoeien, masseren, enz.)

 1. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag volgt er onmiddellijk een sanctie.
  Onder seksueel overschrijdend gedrag verstaan we (
  on)gewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten.

 1.  Bij agressie en geweld volgt onmiddellijk een sanctie. Hieronder verstaan we voorvallen waarbij een werknemer/ deelnemer, psychisch of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen .

 1. De geplaatste deelnemer blijft verantwoordelijk voor het eigen gedrag en zijn daden bij verlijf en buiten het verblijf bij De Nieuwe Start;

 1. Onderling mogen er geen spullen geruild, uitgeleend of verkocht worden.

 1. Iedere deelnemer van De Nieuwe Start is zelf verantwoordelijk voor zijn spullen. De Nieuwe Start kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vermissing of ontvreemding van deze persoonlijke spullen.

 1. Meegebrachte spullen dienen uiterlijk twee weken na vertrek weer afgeheeld te worden bij De Nieuwe Start. Na deze twee weken zullen de spullen naar de stort gebracht worden en de kosten verhaald worden op de deelnemer.

 1. Bij het vernielen van eigendommen van De Nieuwe Start zullen de kosten verhaald worden op de desbetreffende deelnemer.

 1. Gekochte spullen worden aan de groepsleiding getoond na aanschaf, dit dient te geschieden bij terugkomst op de groep. De Nieuwe Start heeft het recht spullen in te nemen als deze tegen de regels blijken te zijn.

 1. Het is niet toegestaan om op de slaapkamers of op de woongroep te roken. i.v.m. brandgevaar.

 1. Elke deelnemer is verplicht om serieus aan brandoefeningen mee te werken.

 1. Normaal taalgebruik, grof of ongepast taalgebruik staan wij niet toe.

 1. Discrimineren is ten strengste verboden, bij constatering zal er onmiddellijk een sanctie volgen.

 1. Aanwijzingen van de begeleiding dienen altijd opgevolgd te worden.

 1. Het gebruik van drugs of alcohol is niet toegestaan. Bij constatering zal er onmiddellijk een sanctie volgen.

 1. De bewoner stemt ermee in dat De Nieuwe Start steekproefsgewijs of bij verdenking Urine controles/ ademtesten houdt. Bij weigering  zal de bewoner positief worden bevonden en zal hiervoor gesanctioneerd  worden.

 1. Bij constatering van harddrugs gebruik zal de deelnemer onmiddellijk van De Nieuwe Start worden verwijderd.

 1. Bij het overtreden van de regels wordt er een schriftelijke officiële waarschuwing gegeven. Bij twee officiële waarschuwingen binnen een 2 maanden zal de deelnemer direct worden verwijderd.

 1. Klachten worden alleen in behandeling genomen als deze schriftelijk worden ingediend bij de locatiemanager. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Behandeling van klachten gebeurt volgens de klachtenprocedure die De Nieuwe Start heeft ingevoerd.

 1. Persoonlijke eigendommen zoals bijv. telefoons, mogen door de begeleiding ingenomen worden, als dit nodig wenselijk geacht wordt. 
De Nieuwe Start
Vasco da Gamastraat 6
7825 VJ Emmen
Tel: 0591 556155
Fax: 0591 554642
info@denieuwestart.nl