Ambities


De Nieuwe Start wil een organisatie zijn waar integriteit, professionaliteit, veiligheid, doelmatigheid en goed werk- en verblijfsklimaat heersen. Dit alles moet leiden tot het toepassen en het ontwikkelen van programma’s om te komen tot een effectief re- integratiebeleid. In de bedrijfscultuur van de organisatie zal integriteit, respect, openheid centraal staan.

Deze visie staat vol met ambities. Jaarlijks zullen we in een periodiek beleid de specifieke doelstellingen per ambitie omschrijven. Deze doelstellingen zijn voor afgezet in de termijn waarin ze moeten worden behaald en omschreven in meetbare en haalbare termen (SMART).

1. Ambities tegenover de maatschappij:


Wij bieden onze deelnemers, daar waar mogelijk, de mogelijkheid om te werken aan verbetering, verandering of beïnvloeding van hun persoon of omstandigheden. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan effectieve re-integratie. Wij staan open voor maatschappelijke ontwikkelingen en anticiperen daarop. Ook wil het bedrijf een bijdrage leveren in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit onder andere door het beschikbaar stellen van plaatsen voor taakstraffers.


2. Ambities tegenover partners in de (zorg)keten:


De Nieuwe Start wil zo optimaal mogelijk samenwerken met en dienstverlening geven aan, de verschillende partners binnen en buiten de zorgketen. Het zorgplan is hiervoor de leidraad. Wij hechten aan een samenwerking die zich kenmerkt door duidelijkheid over de verwachtingen van elkaar, het streven naar professionalisering, respect, openheid, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid.


3. Ambities tegenover deelnemers:


De Nieuwe Start ziet deelnemers, als zelfstandige mensen met een eigen verantwoordelijkheid. Zij zullen door De Nieuwe Start op respectvolle wijze worden behandeld. Er zal rekening gehouden worden met hun culturele, etnische en levensbeschouwelijke achtergrond.
Anderzijds verwachten wij van hen dat zij zich eveneens fatsoenlijk ten opzichte van ons zullen gedragen. Onze eigen houding en gedrag is hierin een voorbeeld. Het programma kan bestaan uit het aanbieden van arbeidsritme en modules geënt op hun persoonlijke factoren.
Wij streven naar een organisatie, waar deelnemers zich thuis voelen, goed verzorgd en correct bejegend worden en waarbij de woon- en zorgkwaliteit toetsbaar is naar:
  • een breed multifunctioneel, zorg-, service (welzijns)- en huisvestingsmodel voor alle deelnemers, waarin een balans is tussen wonen, zorg, begeleiding en welzijn.
  • een evenwicht tussen professionele zorg en opvang. Dit leidt tot een complete en maatschappelijke betrokkenheid van zorgaanbieders en zorgvragers.
  • gedifferentieerde zorg. Hiermee bedoelen we zorg op maat. In samenwerking met alle relevante partners willen wij via assessments, selecties, intakes en het zorgplan komen tot individuele trajectprogramma’s. Dit moet leiden tot een effectieve reïntegratie in de samenleving.
Om te komen tot maatwerk zullen er programma’s ontwikkeld worden die aansluiten bij de mogelijkheden van de individuele deelnemer. Dit betekent het creëren van een programmatisch aanbod en begeleiding. Wij zoeken voortdurend naar een balans tussen veiligheid, doelmatigheid en een menswaardige leefvorm. Daarin staat centraal dat de deelnemers in de gelegenheid worden gesteld een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

4. Ambities tegenover onze medewerkers:


De Nieuw Start beschouwt haar medewerkers als het belangrijkste “maatschappelijk kapitaal”. Binnen de organisatie van de Nieuwe Start streven we naar professionaliteit, taakvolwassenheid en coachend leiderschap. Wij zullen inspanningen verrichten om voor al onze medewerkers, zowel cultureel als fysiek een prettig en inspirerend werkklimaat te scheppen.
Van iedere medewerker(incl. management) wordt verwacht dat hij open, betrouwbaar, eerlijk, integer, initiatiefrijk en flexibel is. Wij spreken elkaar aan op ons “doen en laten”. Door openheid in communicatie, die zowel intern als extern is gericht, en helderheid in onze overleg- en organisatiestructuur willen wij een duidelijke en effectieve communicatie bewerkstelligen. In het besluitvormingsproces zal gestreefd worden naar een goede balans tussen top-down en bottum-up communicatie. Voor de medewerkers moet de besluitvorming herkenbaar zijn.
Vooraf aan de taakstelling wordt gekeken naar de kwalificaties. De directie besteedt aandacht aan de nodige individuele trainingen / opleidingen als groepstraining.

5. Ambities tegenover onze opdrachtgever:


Voor onze opdrachtgever willen wij een organisatie zijn die op een doelmatige wijze de gezamenlijk geformuleerde doelen of opdrachten uitvoert. Daarbij gebruiken wij kwalificaties om te toetsen of wij hieraan voldoen. Daarnaast willen wij binnen het kader van onze expertise en mogelijkheden, een bijdrage leveren aan een effectieve reïntegratie mede door het ontwikkelen van een nazorgorganisatie.